office@hddms.org
+359 2 439 79 11
EN |BG |US

Quality assurance policy

The high quality of our products is confirmed by international standards we adhere to. From the very start of our production, we work in terms of established and maintained system of quality management ISO 9001-2008. Daily control of incoming materials and suplies, and 100% quality control of production gives us confidence that our products will meet the high cleaning demands of the busiest public areas and will satisfy the most demanding customers.

 

Our 100% quality control is conducted by trained professionals who monitor each mat produced under 8 different criteria, namely:
1. Measuring the width
2. Measuring the length
3. Height of the body - check the height of each aluminum profile after pressing.
4. Inserts / appearance, whole / - check the appearance of all inserts in the mat for problems with the color integrity of the inserts. Check whether they are tightly sealed and well anchored in the profile in rolling operation.
5. Fittings / appearance, mobility / - each assembly should move easily without pressure or effort.
6. Noise reducing strips - strips should be tightly sealed, checked the ends of each profile.
7. Appearance of aluminum profiles / scratches etc / - to view all profiles for scratches and problems with appearance.
8. Stains, dirt / glue, oil, dust, dirt / - mat should be cleaned, no traces of glue, dust, dirt and other contaminants.

POLICY MANAGEMENT
1. Providing the resources necessary for the operation and continual improvement of QMS in accordance with the requirements of BS EN ISO 9001:2008;
2. Introduction of continuous targeted improvements necessary for the success of the company;
3. Production of quality products;
4. Meet the requirements and expectations of customers;
5. Staff development in accordance with its needs and goals of the company;
6. Creating good relationships with customers and suppliers, improving and increasing the effectiveness and benefits of cooperative activities;
7. Compliance with statutory and regulatory requirements for production activities and compliance with all applicable local, national, international and other requirements;


With the introduction of QMS the management of HDDMS has the following objectives:

1. Maintenance of high quality products in accordance with the requirements and expectations of customers;
2. Reduction of non-conforming products and the costs associated with them;
3. Raising the qualification of the
employees;
4. Increasing staff motivation by providing ever better working conditions and development prospects;


The management of
HDDMSexpresses its dedication to participation, commitment, honesty and creativity of all staff in the implementation of policies and objectives of the company and maintain the confidence of customers through more comprehensive, professional and responsible performance of their requirements and expectations.

Политика по Околна среда и Здравето и безопасността при работа

Ръководството на дружеството Декларира своята отговорност за изграждане, сертифициране и поддържане на Интегрираната Система за Управление в изпълненние на приетата

ПОЛИТИКА НА УПРАВЛЕНИЕТО

 

-внасяне на непрекъснати целенасочени подобрения;

- личното си участие и отговорност за изпълнението на обявената политика по околна среда;

- ясен ангажимент ан Ръководството на Дружеството за предпазване на околната среда от замърсяване;

- взимане на предпазни мерки срещу потенциално замърсяване на околната среда с опасни вещества;

- наблюдение и измерване на дейностите, имащи значимо въздействие върху околната среда;

- опазване навсички компоненти на околната среда, нейното съхраняване и подобряване за бъдещите поколения;

- управление на оценените аспекти, въздействащи върху околната среда;

- извършване на прериодичен екологичен преглед, с анализ на въпросите, свързани с околната среда и въздействието върху нея.

- спазване на нормативните и законови изисквания към производствената дейност и съответствие с всички плиожими местни, национални, международни и други изисквания за околната среда;

- осигуряване на необходимите ресурси за функционирането и постоянното подобрение на ИСУ в съответствие с изискванията на БДС EN ISO 14001:2005 и БДС EN ISO 18001:2007]

- създаване на условия за съпричастност и ангажиране на всеки сътрудник за качествена и безопасна работ, утвърждаване и просперитет на предприятието;

- предотвратяване на наранявания, заболявания, инциденти и злополуки чрез активно вземане на мерки;

- предпазване на сътрудниците отувреждане на здравето им;

 

С внедряване на ИСУ ръководството на Ейч ДИ Доорматинг Солюшънс ООД си поставя следните

 

ЦЕЛИ НА УПРАВЛЕНИЕТО:

1. Подобряване качеството на околната среда;

2. Постоянно подобряване на ИСУ;

3. Да гарантираме безопасна работа на персонала;

 

Ръководството на Ейч Ди Доорматинг Солюшънс ООД изразява своята убеденост за съпричастност, ангажираност, коректност и творчество на целия пероснал при реализиране на Политиката и Целите на фирмата и поддържане доверието на Клиентите чрез все по-обхватно, професионално и отговорно изпълняване на техните изисквания и очаквания.

 

НАШИТЕ РЪКОВОДНИ ПРИНЦИПИ СА:

- Силно ръководство: висшето ръковоство трябва да осигурява единство на стратегия, цели и вътрешна среда. То осигурява и поддържа средата, в която сътрудниците могат да бъдат въвлечени за постигане на целите на организацията.

- Ангажиране на персонала: персоналът от всички нива представява същността на организацията и неговото цялостно въвличане дава възможност за пълноценно използване на способностите му.

- Процесоориентиран подход: желаният резултат може да бъде ефикасно постигнат, когато дейностите и свързаните с тях ресурси се управляват систематично като процес.

- Системен подход на управление: осъзнаването, разбирането и управлението на взаимно свързаните процеси, като система, допринася за ефективността и ефикасността на организацията при постигане на нейните цели.

- Непрекъснато подобряване: непрекъснатото подобряване на постиженията е една постоянна цел на организацията.

- Национални законови разпоредби: събиране, обновяване, предоставяне и прилагане на зоконовата и нормативна база.

 

ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД СА НАШАТА ГАРАНЦИЯ ЗА СИГУРЕН И ТРАЕН УСПЕХ!

 

Настоящата политика по околна среда и здраве и безопасност при работа е подходяща за целите на дружеството и постоянно преглеждана за осигуряване  на нейната адекватност.