office@hddms.org
+359 2 439 79 11
EN |BG |US

Политика по качеството

Високото качество на нашите продукти се потвърждава и от международните стандарти на които отговаряме. От самото стартиране на производството ние работим в условията на въведена и поддържната система за управление на качеството ISO 9001-2008. Всекидневният контрол на входящите сурвини и материали и 100 % качествен контрол на произведената продукция ни дават увереност, че нашите продукти ще отговорят на завишените почистващи изисквания на най-натоварените обществени областни и ще удовлетворят и най-взискателните клиенти.

Нашият 100 % качествен контрол се провежда от обучени специалисти, които следят всяка произведена изтривалка, съгласно 8 различни критерия, а именно:

1. Проверка на ширината

2. Проверка на дължината

3. Височина на тялото - проверява се височината на всеки алуминиев профил след пресоване.

4. Вложки /външен вид, цялост/ - проверява се външния вид на всички вложки в изтривалката за проблеми с цвета, цялостта на вложките. Проверява се и дали са плътно залепени и добре захванати в профила при операция Валцоване.

5. Сглобки /външен вид, подвижност/ - всяка сглобка трябва да се движи лесно, без натиск или усилия.

6. Шумозаглушаващи ленти - лентите трябва да бъдат плътно залепени, проверяват се краищата на всеки профил.

7. Външен вид на алуминиевите профили /драскотини и др/ - преглеждат се всички профили за драскотини и проблеми с външния вид.

8. Петна, замърсявания /лепило, масло, прах, боклуци/ - изтривалката трябва да бъде добре почистена, без следи от лепило, прах, боклуци и други замърсявания.

 

ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВОТО

 

1. Осигуряване на необходимите ресурси за функционирането и постоянното подобрение на СУК в съответствие с изискванията на БДС EN ISO 9001:2008;

2. Внасяне на непрекъснати целенасочени подобрения, необходими за успеха на фирмата;

3. Производство на качествени продукти;

4. Удовлетворяване на изискванията и очакванията на Клиентите;

5. Развитие на персонала в съответствие с неговите потребности и цели на фирмата;

6. Създаване на добри взаимоотношения с Клиенти и Доставчици, водещи до подобряване и увеличаване на ефективността и ползите от съвместната дейност;

7. Спазване на нормативните и законови изисквания към производствената дейност и съответствие с всички приложими местни, национални, международни и други изисквания;

 

С внедряване на СУ ръководството на HDDMS си поставя следните


ЦЕЛИ ПО КАЧЕСТВОТО:

1. Поддържане на постоянно качество на продуктите в съответствие с изискванията и очакванията на Клиентите;

2. Намаляване на несъответстващите на изискванията продукти и на разходите, свързани с тях;

3. Повишаване квалификацията на персонала;

4. Повишаване мотивацията на персонала чрез осигуряване на все по-добри условия на труд и перспективи за развитие;

Ръководството на HDDMS изразява своята убеденост за съпричастност, ангажираност, коректност и творчество на целия персонал при реализиране на Политиката и Целите на фирмата и поддържане доверието на Клиентите чрез все по-обхватно, професионално и отговорно изпълняване на техните изисквания и очаквания.


Политика по Околна среда и Здравето и безопасността при работа

Ръководството на дружеството Декларира своята отговорност за изграждане, сертифициране и поддържане на Интегрираната Система за Управление в изпълненние на приетата

ПОЛИТИКА НА УПРАВЛЕНИЕТО

 

-внасяне на непрекъснати целенасочени подобрения;

- личното си участие и отговорност за изпълнението на обявената политика по околна среда;

- ясен ангажимент ан Ръководството на Дружеството за предпазване на околната среда от замърсяване;

- взимане на предпазни мерки срещу потенциално замърсяване на околната среда с опасни вещества;

- наблюдение и измерване на дейностите, имащи значимо въздействие върху околната среда;

- опазване навсички компоненти на околната среда, нейното съхраняване и подобряване за бъдещите поколения;

- управление на оценените аспекти, въздействащи върху околната среда;

- извършване на прериодичен екологичен преглед, с анализ на въпросите, свързани с околната среда и въздействието върху нея.

- спазване на нормативните и законови изисквания към производствената дейност и съответствие с всички плиожими местни, национални, международни и други изисквания за околната среда;

- осигуряване на необходимите ресурси за функционирането и постоянното подобрение на ИСУ в съответствие с изискванията на БДС EN ISO 14001:2005 и БДС EN ISO 18001:2007]

- създаване на условия за съпричастност и ангажиране на всеки сътрудник за качествена и безопасна работ, утвърждаване и просперитет на предприятието;

- предотвратяване на наранявания, заболявания, инциденти и злополуки чрез активно вземане на мерки;

- предпазване на сътрудниците отувреждане на здравето им;

 

С внедряване на ИСУ ръководството на Ейч ДИ Доорматинг Солюшънс ООД си поставя следните

 

ЦЕЛИ НА УПРАВЛЕНИЕТО:

1. Подобряване качеството на околната среда;

2. Постоянно подобряване на ИСУ;

3. Да гарантираме безопасна работа на персонала;

 

Ръководството на Ейч Ди Доорматинг Солюшънс ООД изразява своята убеденост за съпричастност, ангажираност, коректност и творчество на целия пероснал при реализиране на Политиката и Целите на фирмата и поддържане доверието на Клиентите чрез все по-обхватно, професионално и отговорно изпълняване на техните изисквания и очаквания.

 

НАШИТЕ РЪКОВОДНИ ПРИНЦИПИ СА:

- Силно ръководство: висшето ръковоство трябва да осигурява единство на стратегия, цели и вътрешна среда. То осигурява и поддържа средата, в която сътрудниците могат да бъдат въвлечени за постигане на целите на организацията.

- Ангажиране на персонала: персоналът от всички нива представява същността на организацията и неговото цялостно въвличане дава възможност за пълноценно използване на способностите му.

- Процесоориентиран подход: желаният резултат може да бъде ефикасно постигнат, когато дейностите и свързаните с тях ресурси се управляват систематично като процес.

- Системен подход на управление: осъзнаването, разбирането и управлението на взаимно свързаните процеси, като система, допринася за ефективността и ефикасността на организацията при постигане на нейните цели.

- Непрекъснато подобряване: непрекъснатото подобряване на постиженията е една постоянна цел на организацията.

- Национални законови разпоредби: събиране, обновяване, предоставяне и прилагане на зоконовата и нормативна база.

 

ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД СА НАШАТА ГАРАНЦИЯ ЗА СИГУРЕН И ТРАЕН УСПЕХ!

 

Настоящата политика по околна среда и здраве и безопасност при работа е подходяща за целите на дружеството и постоянно преглеждана за осигуряване  на нейната адекватност.